เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง