เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร  ตำบลสวนดอก  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง