เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม โครงการปรองดองสมานฉันท์ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง