โครงสร้างแบ่งงานภายใน

puwanai
2,219 view
28 มี.ค. 2561 09:27 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  มีการจัดโครงสร้างแบ่งงานออกเป็นกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

            ๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                     รับผิดชอบงานธุรการต่าง ๆ อันได้แก่  งานสารบรรณ  พัสดุ  การเจ้าหน้าที่  การเงินและการบัญชี  การประชาสัมพันธ์  และงานข้อมูลสถิติ 

            ๒) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
                     ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง  โดยนำเอายุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรม  ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มากำหนดเป็นยุทธศาสตร์รวมของสำนักงานฯ   และแปลงสู่การปฏิบัติ  กำหนดจัดวางทิศทางกลยุทธศาสตร์   การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้สามารถทำงานร่วมกันเชิงบรูณาการ   เพื่อผลักดันแผนการทำงานไปสู่ความสำเร็จตามที่พึงประสงค์ 

            ๓) กลุ่มงานบริการประชาชน 
                     เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ในการบริการ  ได้แก่  งานคลินิกยุติธรรม   งานศูนย์บริการร่วมและงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  ซึ่งสามารถแบ่งแยกงานออกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
            ศูนย์บริการร่วม  เป็นวิธีการบริการประชาชนรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหลักการที่สำคัญ  คือ  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  โดยหน่วยงานของรัฐจะจัดบริการให้แล้วเสร็จ  ณ  จุดเดียว  ไม่ว่าบริการนั้น ๆ จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ตาม