งานบริการของ สยจ.ลำปาง

  

 กรณีที่ ๑ การให้ข้อมูล/คำปรึกษา มี ๒๑ งานบริการ ของ ๙ ส่วนราชการ ดังนี้

ส่วนราชการ งานบริการ

กรมคุมประพฤติ

๑. การขอรับการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหลังปล่อย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คลินิกยุติธรรม 
๒. การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 
๓. การขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 
๔. การร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยพยานในคดีอาญา 
๕. การรับเรื่องราวร้องทุกข์

กรมบังคับคดี

๖. การยื่นคำร้องขอวางทรัพย์ 
๗. การขึ้นทะเบียนผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๘. การขอปล่อยตัวชั่วคราว

กรมราชทัณฑ์

๙. การขออนุญาตวิจัย 
๑๐. การพบญาติแบบใกล้ชิด 
๑๑.การขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชมกิจการเรือนจำ/ทัณฑสถาน 
๑๒. การขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมในเรือนจำและทัณฑสถาน 
๑๓. การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๔.การรับแจ้งข้อมูลเบาะแสของผู้กระทำความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๕. การรับแจ้งบุคคลสูญหาย 
๑๖. การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลศพ 
๑๗. การขอรับศพคืนจากมูลนิธิสว่างอริยะธรรมสถาน 
๑๘. การขอรับใบรายงานการชันสูตรศพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๙. การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมั่วสุม พื้นที่แพร่ระบาด แหล่งผลิตและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สำนักงานกิจการยุติธรรม

๒๐. การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม 
๒๑. การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา

 โดยผู้ใช้บริการสามารถขอรับข้อมูลหรือขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำได้ทั้ง ๒๑ งานบริการ

 กรณีที่ ๒ การรับเรื่องขออนุมัติ/ขออนุญาต มี ๔ งานบริการ ของ ๒ ส่วนราชการ ดังนี้

ส่วนราชการ งานบริการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑. การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 
๒. การร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยพยานในคดีอาญา

สำนักงานกิจการยุติธรรม

๓. การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม 
๔. การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา

          โดยผู้ใช้บริการสามารถยื่นเรื่องขออนุมัติ หรือขออนุญาต แล้วแต่กรณี ได้จำนวน ๔ งานบริการดังกล่าวนี้ สำหรับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม  มีหน้าที่รับเรื่องและประสานงานส่งต่อคำขออนุมัติ หรือคำขออนุญาต นั้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติ  หรืออนุญาตตามอำนาจหน้าที่ จากนั้นศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อสอบถามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน  และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตามลำดับ หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องอาจจะแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม  ทราบเป็นระยะๆตามความเหมาะสม เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป

กรณีที่ ๓ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งเบาะแส มี ๓ งาน จาก ๓ ส่วนราชการ ดังนี้

ส่วนราชการ งานบริการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑. การรับเรื่องราวร้องทุกข์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๒. การรับแจ้งข้อมูล เบาะแสของผู้กระทำความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๓. การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมั่วสุม พื้นที่แพร่ระบาด แหล่งผลิต และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

          โดยผู้ใช้บริการสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสข้อมูล ได้จำนวน ๓ งานบริการดังกล่าวนี้ สำหรับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม  มีหน้าที่รับเรื่องและพิจารณาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นหากเกินความสามารถให้ประสานงานส่งเรื่องไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  จากนั้นศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อสอบถามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตามลำดับหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องอาจจะแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมทราบเป็นระยะๆ  ตามความเหมาะสม เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้บริการทราบต่อไปในการแจ้งผลความคืบหน้าของการดำเนินงานแก่ผู้ใช้บริการทั้งในกรณีที่ ๒  และกรณีที่๓จะต้องยึดตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖กล่าวคือเมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ  หรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบโดยตรงหรือผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม  โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงสถานะของงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ภายใน ๑๕ วัน