เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัด มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัด ดังนี้

  • รับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเบาะแส เช่น กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ให้บริการข้อมูล และคำปรึกษาด้านกฏหมาย
  • ประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  • คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เช่น การดำเนินการรับเรื่องคำขอรับค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
  • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
  • งานกองทุนยุติธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีประกันตัว ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ